پارکت ورزشی طرح سلامتی تخته چند لایی عمران چوب

پارکتهای ورزشی طرح سلامتی :
پد لاستیکی
چوب چهار تراش
پارکت از گونه های راش ، افرا ، ون ....


اجرا :
موازی
متقاطع
تخته چند لایی

پارکت ورزشی طرح سلامتی تخته چند لایی

انواع و کاربردهای پارکت ورزشی طرح سلامتی تخته چند لایی