پارکت ورزشی طرح سلامتی مدل متقاطع عمران چوب

پارکتهای ورزشی طرح سلامتی :
پد لاستیکی
چوب چهار تراش
پارکت از گونه های راش ، افرا ، ون ....


اجرا :
موازی
متقاطع
تخته چند لایی

پارکت ورزشی طرح سلامتی مدل متقاطع
نتایجEN 14904:A4آزمایشات      
0.66≥ 55 ˂ 75 {48ec661ac8050d32d468149e42cd367b43d8cd52436bf3fdc54628dddb50abb9}جذب ضربه
2.3 mm≥ 2.3 ˂ 5.0 mmتغییر شکل عمودی
0.94≥ 90 {48ec661ac8050d32d468149e42cd367b43d8cd52436bf3fdc54628dddb50abb9}برگشت توپ
100≥ 80 ≤ 110اصطکاک
3500 N¹≥ 1500 Nتحمل نیرو غلطکی
6000 N ~ 600 kg²Noneتحمل بار نقطه ای

 

 

نوع پارکت راش

3700 میلیمتر
طول   
129 میلیمتر
عرض
22 میلیمتر
ضخامت

 

مشخصات چوب زیرسازی رویه ۷ لایه کربونیک

اندازهبعد   
میلیمتر 336.4طول
60 میلیمترعرض
25.5 میلیمترضخامت

 

مشخصات چوب زیرسازی تحتانی ۷ لایه کربونیک

اندازهبعد   
400 میلیمترطول
40 میلیمترعرض
39 میلیمترضخامت

انواع و کاربردهای پارکت ورزشی طرح سلامتی مدل متقاطع