پلی یورتان عمران چوب

متشکل از رول لاستیکی و رنگ پلی یورتان
عرض رول لاستیکی : 1.250 متر تا 1.50
ضخامت : 3/4/5/6/7/8/9/10 میلیمتر
طول : 15 تا 20 متر
طول عمر مفید محصول : 15 تا 20 سال

پلی یورتان

مرجع آزمونحدود قابل قبولنتیجه آزمونویژگی / مشخصاتردیف   
EN 1969

77ضخامت1
EN14808 EN13817 ISIRI 17439 25-2725/4کاهش نیرو2
EN 14809حداکثر 50/42تغییر شکل عمودی (mm)3
ISIRI 1684680-110103ضریب اصطکاک (درجه)4
EN 12235حداقل 9098رفتار عمودی توپ5
EN 1516حداکثر 0/50/19مقاومت در برابر فرورفتگی (mm)6
EN1517بدون هیچگونه تغییر شکل و آسیب بدون هیچگونه تغییر شکل و آسیبمقاومت در برابر ضربه (mm)7
ISO 5470-1 (H18/kg/100 cyc)حداکثر 100257مقاومت در بابر سایش (mg)8
EN 13501class A ˣ -F ˣ_مقاومت در برابر آتش9
EN 717-1 EN717-2S ₁-S₂_انتشار دود10
EN 13745≤ 30_براقیت سطوح مات11
EN 13745≤ 45_براقیت سطوح جلاخورده12
ISO2813بر اساس خصوصیات_بازتاب13
EN 196977ضخامت1

 

 

انواع و کاربردهای پلی یورتان