محصولات عمران چوب

پارکت ورزشی

پارکت ورزشی عمران چوب

پارکت طرح سلامتی مدل تخته چندلایی عمران چوب

پارکت ورزشی تخته چندلایی متشکل از : 1-پدلاستیکی 2-چوب چهارتراش 3-استفاده از تخته چندلایی 4-پارکت از گونه های جنگلی(راش، افرا، بلوط)

پارکت طرح سلامتی مدل متقاطع عمران چوب

پارکت ورزشی متقاطع متشکل از : 1-پدلاستیکی 2-چوب چهارتراش به صورت متقاطع 3-پارکت از گونه های جنگلی(راش، افرا، بلوط)

پارکت طرح سلامتی مدل موازی عمران چوب

پارکت ورزشی تخته موازی متشکل از : 1-پدلاستیکی 2- چوب چهارتراش موازی 3-پارکت از گونه های جنگلی(راش، افرا، بلوط)